Nói khoác

 

Nói khoác


Một hôm được nghỉ, bốn quan họp nhau đánh chén, nhân lúc cao hứng liền mở cuộc thi nói khoác. Quan thứ số 1 nói:


– Tôi còn nhớ, ngày tôi trọng nhậm ở huyện nọ, tôi đã được trông thấy một con trâu to lắm, nó liếm một cái hết cả sào mạ!


– Quan thứ hai nói: Thế đã lấy gì thực hiện lạ. Tôi còn trông thấy một sợi giăng thừng gấp mười cái cột đình làng này!


– Quan thứ số 1 biết ông kia nói lỡm mình, bèn chịu thua , giục quan thứ 3 lên tiếng.


– Quan thứ ba nói: Tôi đã từng thấy một cây cầu dài lắm, đứng đầu này chưa thể trông thấy đầu kia. Chỉ biết rằng có hai bố con nhà nọ, kẻ ở bên này, người ở bên kia, mà chẳng bao giờ gặp nhau được. Lúc ông bố chết, người con nghe tin, vội vã sang đưa đám ma, Tuy nhiên kia qua cầu sang đến nơi thì đã đoạn tang được ba năm rồi.


– Đến lượt quan thứ tư: Thế kể cũng đã ghê đấy.Nhưng tôi lại còn trông thấy 1 cái cây cao khiếp lắm! Cứ biết rằng trứng chim ở ngọn cây rơi xuống mới đến nữa chừng, chim đã nở đủ lông đủ cánh đã bay đi rồi.


– Quan thứ ba hiểu ý muốn nói cây dùng để thực hiện cái cầu mình nói nên đành chịu thua.


– Bốn ông quan đắt ý, vỗ đùi cười ha ha. Bỗng có tiếng thét thật to làm các quan giật bắn người:


– Đồ nói láo cả! Lính đâu? Trói cổ chúng nó lại cho ta!


– Những quan sợ rung cầm cập ngơ ngác nhìn trước nhìn sau xem ai, thì té ra Anh lính hầu. Lúc ấy các quan mới lên giọng:


– Thằng kia, mày định trói ai thế?


– Bẩm quan, con thấy các quan thi nhau nói khoác thì con cũng nói khoác chơi đấy ạ!


Chiếc thuyền dài không lấy gì mà đo cho xiết


Có một anh đi làm ăn xa, lâu ngày về làng, bà con đến thăm, hỏi anh ta đi xa thế hẳn biết nhiều chuyện lạ. Xin kể cho nghe. Anh nọ được dịp nói khoác:

Không có nhận xét nào:
Write comments