Lười biếng

 

Một ông chủ có mười người làm công trong cửa hàng.Bởi vì chưa có người nào năng nổ đã được như ông ta muốn, ông bèn nảy ra một kế mà ông tin là sẽ trị cho họ bỏ tật lười biếng.Một hôm, ông bảo:- Các anh này, tôi có việc dễ dàng, thoải mái cho người nào lười biếng số 1 cửa hàng này. Người nào lười nhất hãy bước ra phía trước!Ngay tức khắc chín người trong bọn cùng bước lên. Ông chủ trại hỏi người còn lại:- Tại sao anh chưa bước ra phía trước cùng những người khác?Người này đáp:- Mất công quá!


K.T (sưu tầm)

Không có nhận xét nào:
Write comments