Dấu hiệu đặc biệt

 

Ông có dấu hiệu gì đặc biệt để dễ nhận dạng không?


– Cần phải khai rõ điều đó?


– Vâng, ở tờ khai này có một mục như vậy.


– Thế thì anh hãy viết vào đó rằng tôi biết vẫy tai.

Không có nhận xét nào:
Write comments